01 آبان 1400
En | 

اصل پنجاهم قانون اساسی (وظیفه همگانی)

سياست هاي كلي نظام در بخش حمل و نقل 1379 (کاهش آلودگی زیست محیطی، افزایش ایمنی)

سياست هاي كلي نظام در محيط زيست 1394 (توسعه‌ی حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی)

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 1396 (طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست)

قانون برنامه ششم توسعه كشور 1395 (ماده 38، بند الف)

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1390

سند اقتصاد كم كربن، پيوست برنامه ششم توسعه كشور

 آیین نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل های الحاقی 1391 (اصلاحيه 1394)

تصویب نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 1394

آيين‌نامه ايجاد بازار بهينه‌سازي انرژي و محيط زيست 1396

آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی 1390 (اصلاحیه 1395)

اطلاعات تماس شما

بازخورد شما