02 آبان 1400
En | 

وظایف کارگروه زیربنایی،توسعه روستایی،عشایری،شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست

فرایند بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان

فرایند بررسی طرح ها در کارگروه های امور زیربنایی و شهرسازی استان ها

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 31/2/97 خود ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورایعالی در خصوص تکلیف مقرر در "بند ج ماده 8 مصوبه مورخ 18/11/1395 پیرامون بازبینی فرآیند بررسی طرح‌ها و تقاضاهای مطروحه در کارگروه امور زیربنائی و شهرسازی"  و همچنین استماع نظریه مورخ 1/5/1396 کمیته فنی، فرآیند مورد نظر را به شرح پیوست با لحاظ نظرات کمیته فنی و اعضاء به تصویب رساند.

مصوبات کارگروه امور زیربنایی

/Portals/33/%20%20%201.pdf