02 آبان 1400
En | 

دستورالعمل بروزرسانی سایت

/Portals/33/stylebookRev01_1.pdf

بیانیه حفظ حریم خصوصی

/Portals/33/PrivacyPolicy.pdf

راهبرد مشارکت الکترونیکی

هر سازماني در راستاي تحقق اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخورد هاي حاصل تعاملات دوسويه ، انتخاب راهبرد هاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. به بيان ديگر ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام ، تعامل و مشارکت خود را کامل نمايد.

سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد.

در اين راستا و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي  بصورت الکترونیکی این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها ، آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و ... را از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات و مشارکت سازنده مردمی بصورت الکترونیکی، نسبت به انتقال آنها به دستگاه های بالا دستی اقدام  می نماید.