02 آبان 1400
En | 

 

 

جناب آقای مهندس عطاء اله اکبری
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
 

 

درحوزه مدير كل علاوه بر وظائف‌ مديريت، سازماندهي، هماهنگي‌ و كنترل، انجام وظایفي به شرح ‌زير صورت‌ مي‌پذيرد:


1- هماهنگي با ستاد وزارتخانه براي اجراي دقيق سياستها و برنامه هاي ابلاغي.
2- راهبري و نظارت بر اجراي برنامه هاي واحدهاي ستادي و شهرستاني.
3- راهبري امور مربوط به حراست و همچنين مديريت بحران و پدافند غيرعامل براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه 
4- همكاري با ستاد وزارتخانه درانجام امور مربوط به گزینش نیروی انسانی اداره كل براساس ضوابط و مقررات.
5- نظارت بر عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و ارزيابي دوره اي آنها به منظور اطلاع از چگونگي پيشرفت برنامه ها و كيفيت اجراي آنها هماهنگ با اقدامات ستاد وزارت متبوع و واحد مديريت عملكرد و حقوق شهروندان .
6- رسيدگي به درخواستها و امور شهروندان و مشتريان و پاسخگويي بموقع به آنها.
7- اطلاع رساني صحيح و به موقع برنامه ها و عملكرد اداره كل به شهروندان و مسئولين ذيربط.
8- برقراري ارتباطات مناسب ميان دستگاههاي اجرايي استان و همچنين ساير مراجع ذيربط براي اجراي هماهنگ و صحيح برنامه هاي تنظيمي.  
9- حفظ ارتباط با ستاد وزارت متبوع براي اطلاع رساني هماهنگ و مطلوب.
10- نظارت بر اجراي برنامه ها در چارچوب سياستها وخط مشي‌هاي ابلاغ شده .
11- راهبري و نظارت بر روند اجراي طرحها و پروژه ها و چگونگي پيشرفت آنها.
12- راهبري امور مرتبط با طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و توانمند سازي بافتهاي شهري .
13- ارزيابي عملكرد واحدهاي ستادي و شهرستاني و تهيه گزارشهاي دوره اي.
14- بررسي شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي وجمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول .
15- بررسي و پاسخگوئي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي .
16- تهيه و تنظيم برنامه هاي بازرسي مستمر و دوره اي و يا موردي از واحدهاي شهرستاني براي سنجش ميزان مطابقت عملكرد با اهداف ، برنامه ها ، دستور العمل ها و ضوابط و شاخصهاي اختصاصي وزارت متبوع.
17- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و مأموريت هاي تعيين شده .
18- دبيري كميسيون هاي ماده 5 وكار گروه هاي تخصصي مسكن وشهرسازي.
19- شركت‌در‌كميسيونها،كميته‌ها،شوراها وجلسات مربوط حسب قوانين ، آئين نامه هاي موضوعه ووظائف محوله .
20- راهبري امور واحدهاي شهرستاني زير مجموعه اداره كل.