03 مهر 1400
En | 

مطابق دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص اصلاح فرایندها و روش های انجام کار، خدمات منتخب دستگاه به گروهی از خدمات دستگاه اطلاق می شود که بیشترین اهمیت را با توجه به مأموریت اصلی دستگاه داشته و نقش کلیدی در ارتقای رضایت شهروندان یا مراجعان دارند. تعدادی دیگر از خدمات دستگاه نیز پس از اخذ شناسه خدمت به این فهرست افزوده خواهد شد.

1 تهیه و بروزرسانی پایگاه اطلاعات مکانی طرح های توسعه و عمران 15021692000  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
2 تأمین عکس و نقشه پایه 15021691000  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
3 تهیه طرح های کالبدی منطقه ای 15021689100  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
4 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع ناحیه ای 15021689101  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
5 تهیه طرح های توسعه و عمران جامع شهری 15021690100  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
6 تهیه طرح های تفصیلی شهری 15021690101  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
7 تهیه طرح های طراحی شهری 15021690102  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
8 تهیه طرح های مجموعه شهری 15021690103  شهرسازی و معماری  مشاهده  دریافت خدمت
9 تامين منابع جنسی (مصالح) پروژه های عمرانی 13051685000
اداره بودجه
 مشاهده  دریافت خدمت
10 مدیریت و راهبری آموزش های تخصصی 18051678101 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
11 تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدارک مرتبط با مهندسی ساختمان 15061681000 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
12 برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان ها و معماران تجربی 18051678100 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
13  انتشار و ترویج مقررات ملی ساختمان 15061677000 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
14 صدور پروانه اشتغال به کار دفاتر مهندسی طراحی 13041682100 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
15 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان حقیقی
13041682101
مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
16 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقیقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی 13041682102 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
17 صدور پروانه اشتغال به کار کاردانی شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال) 13041682103 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
18 صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی ساختمان شخص حقیقی (صدور ، تمدید ، ارتقاء و انتقال) 13041682104 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
19 صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی (شخص حقوقی) 13041682110 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
20 صدور پروانه اشتغال به کار خدمات آزمایشگاهی (شخص حقوقی) 13041682105 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
21
صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی
13041682106 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
22 صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان (شخص حقوقی) مهندسی ، کاردانی و تجربی 13041682107 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
23 صدور پروانه اشتغال به کار اشخاص حقوقی تبصره 4 ماده یازده 13041682108 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
24 صدور پروانه اشتغال به کار شخص حقوقی (طراح و ناظر) 13041682109 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
25 نظارت و ارزیابی کیفیت ساخت و سازهای کشور 15061676000 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
26 نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان 15061679000 مسکن  مشاهده  دریافت خدمت
27 تدوین و ابلاغ ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
15051680000
شهرسازی و معماری
 مشاهده  دریافت خدمت