| 04 مهر 1399

DNNArticleList

  دکتر محمد هادی خراشادیزاده

  رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا)

   

  اخبار فناوری اطلاعات

  جلسات

  نرم افزارهای موبایلی

  پست الکترونیک

  پیگیری مکاتبات الکترونیک

  سامانه شهرراه