ﺳﻪشنبه، 6 خرداد 1399
En | 

- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركزحراست وزارتخانه .