| 23 خرداد 1400

میز خدمت معاونت معماری و شهر سازی

زیر خدمت ها:

 تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع شهري( جزئیات خدمت) (شناسنامه خدمت)

تهيه طرح‌هاي تفصيلي شهري (جزئیات خدمت) (شناسنامه خدمت)

تهيه طرح‌هاي طراحي شهري(جزئیات خدمت) ( شناسنامه خدمت)

تهيه طرح‌هاي مجموعه شهري(جزئیات خدمت)( شناسنامه خدمت)

( بيانيه توافق نامه سطح خدمات)

ورود به پورتال خدمت

فرم نظر سنجی

 زیر خدمت ها:

تهيه طرح‌هاي كالبدي منطقه‌اي (جزئیات خدمت) ( شناسنامه خدمت)

تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران جامع ناحيه(جزئیات خدمت ) ( شناسنامه خدمت)

ورود به پورتال خدمت

بيانيه  توافقنامه سطح خدمات

فرم نظر سنجی

فرم نظر سنجی عملکرد

Loading