| 23 خرداد 1400

میز خدمت معاونت مسکن و ساختمان

زیر خدمت ها:

صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان انبوه مسکن و ساختمان(شخص حقوقی) مهندسی،کاردانی و تجربی (شناسنامه خدمت)

صدور پروانه اشتغال به کار شرکت های کنترل بازرسی(شخص حقوقی) ( شناسنامه خدمت)

فرم نظر سنجی

بيانيه توافقنامه سطح خدمات

فرم نظر سنجی عملکرد

Loading