| 23 خرداد 1400
  
وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

وزير راه و ترابری در دولت نهم و دهم

نام و نام خانوادگی: حميد بهبهانی
سوابق وزارت: ۱۳۸۷ – ۱۳۸۹

حمید بهبهانی در تاریخ ۱۳۸۷/۴/۲۳ توسط محمود احمدی‌نژاد به سرپرستی وزارت راه و ترابری انتخاب شد. در روز سه‌شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۸۷، با ارائه پیشنهاد تصدی ایشان توسط رئیس جمهور (در سه‌شنبه ۸ مرداد) به مجلس شورای اسلامی، این پیشنهاد به رأی گذاشته شد و از مجموع ۲۷۱ رأی گرفته شده، با ۱۸۱ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۳۷ رأی ممتنع، موفق به كسب رأی اعتماد از مجلس و وزیر راه و ترابری دولت نهم شد. در دولت دهم نیز به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی معرفی و در تاریخ ۱۳۸۸/۶/۱۲ با كسب ۱۶۷ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۳۳ رأی ممتنع، از مجموع ۲۸۶ رأی گرفته شده، برای دومین بار موفق به كسب رأی اعتماد و بدین ترتیب از جمله وزرای انتخاب شده در دو دولت متوالی نهم و دهم شد.

 • استاد كامل دانشكده عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رئیس دانشكده عمران از بهمن ماه ۱۳۵۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ بمدت ۱۹ سال و ۴ ماه
 • عضو هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهران
 • عضو علی البدل شورای مركزی نظام مهندسی كل كشور
 • عضو كمیته حمل و نقل درون شهری فرهنگ ستان ادب و زبان فارسی
 • عضو هیأت تحریریه مجله جاده وابسته به وزارت راه و ترابری
 • عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • عضو هیأت مدیره انجمن مهندسین عمران ایران
 • عضو هیأت مدیره جامعه مهندسین حمل و نقل كشور
 • عضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان كشور
 • عضو كمیته حمل و نقل و ترافیك شورای عالی شهر سازی وزارت مسكن و شهرسازی
 • عضو هیأت مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران
 • عضو هیأت تحریریه مجله تازه های ترافیك وابسته به شهرداری
 • عضو جامعه مهندسین مشاور ایران
 • عضو كمیته اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابری
 • عضو علی البدل هیأت مدیره انجمن مدیران فنی و اجرایی كشور
 • عضو كمیته عمران شورای پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 • عضو انجمن اسلامی فارغ التحصیلان امریكا و اروپا و اقیانوسیه
 • عضو انجمن مهند سی حمل و نقل امریكا ITE
 • عضو انجمن مهندسین حمل و نقل آسیا و اقیانوسیه REAAA
 • رئیس دانشكده عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۷ به مدت ۲۰ سال
 • مسئول ستاد رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • نایب رئیس هیأت مدیره شركت كنترل ترافیك تهران وابسته به شهرداری تهران
 • عضو كمیته تخصصی عمران شورای عالی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • عضو كمیته تخصصی حمل و نقل و ترافیك شورای عالی شهرسازی وزارت مسكن و شهرسازی
 • عضو شورای عالی برنامه ریزی وزارت راه و ترابری
 • عضو شورای عالی مقررات ملی ساختمان وزارت مسكن و شهرسازی
 • عضو شورای مركزی نظام مهندسی ساختمان كل كشور
 • عضو كمیته برنامه ریزی عمران شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • مدیركل اجرایی دانشكده عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 • معاون پژوهشی دان شكده عمران ـ دانشگاه علم و صنعت ایران
 • مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیك تهران ـ شهرداری تهران
 • معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداری تهران