| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: يوسف طاهری قزوينی
سوابق وزارت: 1358-1357

اولين وزيرراه وترابری بعداز انقلاب در دولت موقت مهدی بازرگان از 24/11/57 تا 12/10/58

متولد 1/2/1306، فارغ التحصيل 1330 دانشكده فنی دانشگاه تهران، وی از 1/5/31 فعاليت در سازندگی را از بخش خصوصی از پروژه توسعه كارخانه سيمان ری تهران شروع و از 1/7/35تا 20/11/36 در اداره كل نظارت فنی وزارت راه و سپس از21/11/36 تا 21/6/40 در شركت شهرآرا و از 22/6/40 تا24/11/57 و از 12/10/58تا 1/10/60 در اداره كل ساختمان وزارت راه خدمت نموده و در 1/10/60 به تقاضای شخصی بازنشسته شده است. ايشان از 7/10/47 تا خرداد 49 در آموزشگاه عالي وزارت راه و از مهرماه 56 تا خرداد ماه 58 در آموزشگاه عالی تكنيكوم نفيسی تدريس بتون و بتون آرمه نموده است.