| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس سيد ابوالحسن خاموشی
سوابق وزارت: 1364-1363

سرپرست وزارت راه و ترابری در كابينه ميرحسين موسوی وی يك دوره از 1/8/62 تا 1/8/64 مديرعامل راه آهن بود.