| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

وزیر سابق راه و ترابری - مسكن و شهرسازي

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد سعيدی كيا
سوابق وزارت: 1388-1384
  • وزير راه و ترابری در كابينه ميرحسين موسوی و در كابينه اكبر هاشمی رفسنجانی از سال 1364 تا 1372
  • وزير جهاد سازندگی در كابينه سيد محمد خاتمی  از سال 1376 تا 1379
  • رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامی  از سال 1380 تا 1384
  • وزير مسكن و شهرسازی در كابينه محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1388
  • رئيس بنياد مستضعفان از سال 1393 تاكنون