| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمود حجتی
سوابق وزارت: ۱۳۷۶ – ۱۳۷۹

وزير راه و ترابری در كابينه سيد محمد خاتمی.وی يك دوره وزير جهاد كشاورزی و استاندار سيستان و بلوچستان بود.