| 23 خرداد 1400
  
وزیر سابق راه و ترابری

وزیر سابق راه و ترابری

نام و نام خانوادگی: مهندس محمد رحمتی
سوابق وزارت: ۱۳۸۳ – ۱۳۸۷

سرپرست وزارت راه و ترابری پس از استيضاح احمد خرم.

از تاريخ 14/11/83 وپس از كسب راٌی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به عنوان وزير راه و ترابری كابينه سيد محمد خاتمی و متعاقب آن در كابينه محمود احمدی نژاد نيز عهده دار همين سمت است. سمت های قبلی :رئيس جهاد دانشگاهی (1368 الی 1376)، قائم مقام مديرعامل شركت راه آهن جمهوری اسلامی (1376 الی 1379)،معاون وزير و مديرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ايران در دوره وزارت دكتر دادمان(1379 الی 1380) . معاون ساخت و توسعه راهها در دوره وزارت احمد خرم(1380 الی 1383) مشاور وزير راه و ترابری(دوره احمد خرم)