| 23 خرداد 1400
  
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

نام و نام خانوادگی: نعمت اله ترکی

رئیس شورای فرهنگی وزارت راه و شهرسازی