07 بهمن 1398
En | 

معرفي معاون شهرسازي و معماري و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

خانم مهندس فرزانه صادق مالواجرد
معاون شهرسازي و معماري وزير و دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

مدرك تحصيلي: کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه تهران
متولد:  شهر همدان
 
 سوابق علمي:  
  •  
 
 سوابق اجرايي:   
  • مدیر کل دفتر معماری و طراحی شهری 
  •