| 23 خرداد 1400

تفسير ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

 با توجه به ابهامی كه در برخی از انجمن های شهر (شورای شهر) در مورد تفسیر ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به وجود آمده است و تصور می گردد كه چنانچه طرح تفصیلی شهری كه به تصویب ماده 5 قانون فوق الذكر می رسد، در صورت عدم تصویب انجمن شهر اعتباری نخواهد داشت، لذا به استناد تبصره ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده 5 مزبور به شرح زیر توضیح داده می شود:

- كمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح تفصیلی طرح جامع شهری را كه مهندسین مشاور شهرساز بر اساس اصول طرح جامع مصوب تهیه می‌نمایند از نقطه نظر فنی بررسی و در صورت صحت مطالعات و جوابگوئی به نیاز های محلی، آن را به تصویب می‌رساند . رعایت طرح مزبور بدین ترتیب برای همگان لازم الاجرا ست.
- انجمن شهر (شورای شهر) آن قسمت از نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب را كه از وظایف مشخص شهرداری بوده و ضمنا اجرای آن برای شهرداری از نظر مالی تعهد آور و یا امكان پذیر است، با توجه به اولویت ها و خصوصا تامین منابع مالی برای اجرا، تصویب می‌نماید كه بدین ترتیب اجرای این نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب كمیسیون ماده 5 برای شهرداری مربوط لازم الاجرا خواهد بود.
- شهرداری طبق ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مكلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی (منجمله طرح جامع مصوب) می‌باشد و عدم تصویب یا تاخیر در تصویب انجمن شهر در مورد برخی از نقشه‌های طرح تفصیلی مصوب كمیسیون ماده 5 رافع مسئولیت‌های وی در قبال رعایت نمودن طرح‌های مذكور در هنگام صدور پروانه‌های ساختمان، تفكیك و یا سایر اقدامات شهرسازی نمی‌باشد.