25 آذر 1398
En | 

كتاب‌هاي منتشر شده حوزه معاونت

کتابهای منتشر شده در سال 1396  
         

منظر روستاهای ایران

 

دانلود 

خلاصه 

 

ساختار تامین مالی مناسب و

توسعه پایدار کلانشهری

دانلود 

خلاصه 

 

 

 
کتابهای منتشر شده در سال 1395  
     

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران از 1389 تا 1391

دانلود 

خلاصه

 

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران از 1392 تا 1394

دانلود 

خلاصه

 

مجموعه ضوابط، مقررات و
مصوبات موردي شوراي عالي

دانلود 

خلاصه

 
     

احياي بافت قديم شهرها
(مروري بر تجارب) 

دانلود 

خلاصه

 

الگوی مناسب ارومیه

دانلود 

خلاصه

 

الگوي مسكن مراغه 

دانلود

خلاصه

 
کتابهای منتشر شده در سال1394  
       

اصول و روش‌هاي طراحي شهري
و فضاهاي مسكوني در ايران 

دانلود 

خلاصه

 

قواعد ومعیارهای

طراحی فضای شهری

دانلود

خلاصه

     
کتابهای منتشر شده در سال 1391  
       

 مجموعه مصوبات
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

دانلود 

خلاصه

 

معماری وهویت 

دانلود 

خلاصه

     
    کتابهای منتشر شده در سال 1390      
       

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران از 1386 تا 1388 

دانلود

خلاصه

 

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و
معماري ايران از 1343 تا 1369

دانلود 

خلاصه

     
کتابهای منتشر شده در سال 1388  
     

معماري معاصر ايران جلد یک

دانلود 

خلاصه

 

بازار ايراني

دانلود 

خلاصه

 

 تعادل بخشي شهر تهران

دانلود 

خلاصه

 
       

درآمدي بر هويت اسلامي
در معماري و شهرسازي

دانلود 

خلاصه

 

شکوفایی شهری

دانلود 

خلاصه

     
کتابهای منتشر شده در سال 1387  
     

ويژگي‌هاي محيطي
فضاهاي شهري امن

دانلود 

خلاصه

 

 اصول سنتي ساخت و ساز در اسلام

دانلود 

خلاصه

 

 منشور مرمت شهري

دانلود 

خلاصه

 
       

اصلاح نظام مديريت
توسعه شهري در ايران 

دانلود 

خلاصه

 

مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران از 1380 تا 1385

دانلود 

خلاصه

 

 

 
کتابهای منتشر شده در سال 1386  
       

 گونه شناسي و
راهنماي طراحي مسكن بم

دانلود 

خلاصه

 

برنامه‌ريزي راهبردي توسعه شهري

دانلود 

خلاصه

 

مجموعه مقالات تدوین سیاستهای راهبردیبرای 

توسعه تهران 

دانلود 

خلاصه

 
       

اندازا شهر

دانلود 

خلاصه

 

نقد آثاری از معماری معاصرایران

دانلود 

خلاصه

     
کتابهای منتشر شده در سال1385     
       

راهنماي طراحي فضاهاي شهري

در ايران

دانلود 

خلاصه

 

 مباني نظري و
فرايند طراحي شهري

دانلود 

خلاصه 

     
کتابهای منتشر شده در سال1384  
     

مجموعه مقالات دومين همايش
 آموزش معماري 

دانلود 

خلاصه

 

 مباني معماري فضاي سبز شهري

دانلود

خلاصه

 

 مصوبات شوراي عالي شهرسازي و 
معماري ايران از 1370 تا 1379

دانلود 

خلاصه

 

 
         

 بابليوگرافي

دانلود 

خلاصه 

         
کتابهای منتشر شده در سال1383  
     

مقررات شهرسازي و معماري

دانلود 

خلاصه

 

 باغ ايراني

دانلود 

خلاصه

 

 بانيان آبادي ايران

دانلود 

خلاصه

 
         

مجموعه مقالات كارگاه مشورتي، فني

بازسازي و برنامه ريزي شهري براي شهر بم

دانلود 

خلاصه

         
کتابهای منتشر شده در سال1382  
     

مجموعه قوانین و مقررات

شهرسازی جلد اول

دانلود 

خلاصه 

 

مجموعه قوانین و مقررات

شهرسازی جلددوم

دانلود 

خلاصه 

 

تراکم در شهرسازی 

دانلود 

خلاصه 

 
کتابهای منتشر شده در سال1381  
         

 ميدان توپخانه‌ي تهران

دانلود 

خلاصه 

         
کتابهای منتشر شده در سال1379  
       

مقررات شهرسازي و معماري 

دانلود 

خلاصه 

  آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب
طرح‌هاي توسعه و عمران

دانلود 

خلاصه 

     
         
 لوح فشرده مجموعه قوانين
و مقررات شهرسازي و معماري