| 23 خرداد 1400

ضرورت و چرایی تهیه طرح جامع حمل و نقل کشور

طرح جامع حمل‌ونقل كشور مطالعاتي براي تهيه و تدوين برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در زمينه توسعه، ساخت و افزايش بهره‌وری زیرساخت‌ها، تسهيلات و تجهيزات حمل‌ونقل برون‌شهری كشور است كه با بررسي يكپارچه و هماهنگ تمامي شیوه‌های حمل‌ونقل مسافر و بار، نقشه راهي براي توسعه متوازن و هدفمند زیرساخت‌های حمل‌ونقل كشور فراهم می‌نماید به‌طوری‌که بدون اين نقشه راه توسعه متوازن، يكپارچه و هماهنگ نظام حمل‌ونقل كشور امکان‌پذیر نیست.. لذا اين طرح به‌عنوان يك سند بالادستی جهت تهيه و تدوين برنامه‌ها و اقدامات هريك از زير بخش‌های جاده‌ای، ريلي، دريايي و هوايي به‌صورت هماهنگ در جهت دستيابي به اهداف قانون برنامه توسعه است.

طرح جامع پیشین

آخرين مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل توسط شركت مهندسين مشاور مترا به‌عنوان مشاور مادر و شركت فرانسوي Egis به‌عنوان مشاور خارجي مطالعات طي سال‌های 83 تا 88 انجام‌شده است. اين مطالعات در پنج فاز تدوین‌شده است. در فاز اول، وضع موجود و وضعيت و عملكرد نظام حمل‌ونقل موردبررسی و ارزيابي قرارگرفته است. در فاز دوم، آمار و اطلاعات موردنیاز در مراحل بعدي برداشت و پردازش‌شده و بانك اطلاعاتي پروژه ایجاد شده است. در فاز سوم اين مطالعات، مدلسازي تقاضاي مسافر و بار، بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده انجام‌گرفته است. فاز چهارم به تحليل عرضه حمل‌ونقل و شناسايي كمبودهاي عرضه پرداخته‌ شده و درنهایت در فاز پنجم، که قرار بر ایجاد سناريوهاي سرمایه‌گذاری، اولویت‌بندی شده و برنامه مالي بوده پروژه ناتمام مانده است.

الزام قانونی انجام طرح جامع حمل و نقل کشور

با عنايت به اهميت اين مطالعات و تأکید قانون احكام دائمی در جزء 2 بند ج ماده 30 بر اين مطالعات كه چنين بيان كرده است: «طرح جامع حمل‌ونقل با هدف پاسخگويي به تقاضاي بالفعل و بالقوه و دستيابي به جايگاه مناسب در حوزه‌های ايمني، انرژي، اقتصاد، حمل‌ونقل و محیط‌زیست تا مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون به تصويب هیئت‌وزیران می‌رسد. از زمان تصويب طرح جامع، شروع كليه طرح‌های جديد توسعه و ساخت زيربناهاي حمل‌ونقل، فقط بر اساس اين طرح و در قالب بودجه سنواتي قابل‌اجرا است»، به‌هنگام‌سازي اين مطالعات در دستور كار وزارت راه و شهرسازي قرارگرفته است.

اهمیت و جایگاه طرح جامع حمل‌ونقل

 

فرآیندها، خروجی‌ها و انتظارات از طرح جامع حمل‌ونقل

فازهای بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل‌ونقل

 

تهیه مدل طرح جامع حمل‌ونقل كشور