دات نت نیوک
03 فروردین 1396
En | 
شرح وظایف
 • راهبری و نظارت عالیه بر تهیه و تنظیم برنامه های جامع ، هماهنگ و راهبردی بخش راه و شهرسازی
 • راهبری انجام مطالعه و بررسی نیازمندیها و شناسایی مجموع خدمات و ظرفیت ترابری و شهرسازی كشور و تهیه برنامه های راهبردی مربوط و ارائه خط مشی های استراتژیك و اقتصادی به سازمانهای ذیربط .
 • هدایت ونظارت عالیه برتهیه و تنظیم ضوابط ، معیارها و تدوین سیاستهای لازم برای تشویق و ترغیب بخش غیردولتی به سرمایه گذاری و جلب مشاركتها و جذب منابع داخلی و خارجی در امور مربوط به راه و شهرسازی .
 • راهبری و نظارت عالیه بر مدیریت اطلاعات حمل و نقل و ارائه آمار مربوط در نظام تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی.
 • نظارت عالیه بر تدوین برنامه ها و طرحهای راه و شهرسازی و تلفیق آنها در چارچوب برنامه های راهبردی بخش و اعلام نظر كارشناسی در زمینه های فنی و اقتصادی .
 • ارائه طرحهای راهبردی لازم برای افزایش سهم بخش حمل و نقل در اقتصاد كشور.
 • راهبری و مدیریت دبیرخانه شورای عالی هماهنگی ترابری كشور ،شورای عالی فنی و كمیسیون ایمنی راههای كشور.
 • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای ایمنی و استانداردهای مورد نیاز بخشحمل ونقل وارتقای سطح ایمنی شبكه های حمل ونقل كشورو ارائه آن به مراجع قانونی ذیربط
 • بررسی و اعمال نظر در خصوص پیش نویس موافقت نامه های بودجه عمرانی در هماهنگی با برنامه های مصوب تلفیقی و ارائه به معاونت تلفیق بودجه ، حقوقی و امور مجلس به منظور تنظیم و مبادله آن.
 • راهبری ونظارت عالیه بركلیه امور مربوط به واحدهای استانی وزارت متبوع مرتبط با وظائف معاونت
 • راهبری و نظارت بر مطالعه و بررسی برنامه های میان مدت و بلند مدت برای ایجاد و توسعه شبكه های حمل ونقل.
 • شركت در كمیسیونها و شوراهای مربوطه حسب قوانین ومقررات موضوعه و یا به نمایندگی از طرف وزیر راه و شهرسازی .
 • نظارت بر چگونگی تنظیم و مبادله موافقتنامه های هزینه ای و تمك داراییهای سرمایه ای و مالی
 • توزیع اعتبارات ملی بین استانها با توجه به راهبردهای ملی بخش راه و شهرسازی
 • هماهنگی و تعامل با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور مبادله موافقت نامه های هزینه ای و تملك دارائیهای سرمایه ای مالی.
 • نظارت بر عملكرد اجرایی و اعتباری پروژه های استانها كه از اعتبارات استانی و یا ملی استفاده می نمایند.

دفاتر زيرمجموعه

دفتر تلفیق بودجه
 • بررسی منابع درآمدی وزارت متبوع وواحدهای وابسته ،جمع بندی، تلفیق وارائه به معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری جهت تصویب ودرج در قانون بودجه سنواتی .
 • تهیه وتنظیم بودجه سنواتی وزارت متبوع و واحدهای وابسته در قالب فصول ، برنامه ها ، طرحها و پروژه های زیر بخشها و تلفیق آنها در چارچوب قانون بودجه سنواتی و ارسال به مراجع ذیربط برون سازمانی.
 • اخذ اطلاعات اعتبارات ردیفهای بودجه سنواتی دفاتر حوزه ستادی ، واحدهای استانی و وابسته وبررسی، تجزیه و تحلیل و تلفیق آنها برای اتخاذ تصمیم مقامات ذیربط .
 • جمع آوری اطلاعات بودجه ای دفاتر حوزه ستادی و واحدهای وابسته در جهت تجزیه و تحلیل آنها.
 • جمع آوری اطلاعات فرمهای تكمیل شده موافقتنامه های دفاترحوزه ستادی و واحدهای وابسته و تلفیق و بررسی آنها و تهیه گزارشهای تحلیلی لازم .
 • تهیه بانك اطلاعاتی قانون بودجه سنواتی مربوط به اعتبارات عمرانی ، جاری ، درآمدها و همچنین موافقتنامه ها ، تخصیص ها ، طرحها و پروژه های خاتمه یافته ، در دست اجراء ، مطالعه شده و در دست مطالعه.
 • بررسی و مقایسه بودجه پیشنهادی با قانون بودجه واستخراج مغایرتهای مربوطه وتهیه گزارش های تحلیلی آن
 • اخذ اطلاعات موافقتنامه های مبادله شده استانها و تهیه گزارشات مربوطه و انجام مكاتبات لازم با معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری و پیگیری و اعلام به استانها .
 • جمع آوری و جمع بندی اطلاعات ارسالی از دفاتر ستادی ، واحدهای استانی و وابسته و تلفیق آنها با اطلاعات موافقتنامه ها و نظارت برنامه ای .
 • تهیه گزارش عملكرد اعتبارات ملی و استانی و ارائه آن به معاونت جهت بهره برداری لازم .
 • اخذ اطلاعات موافقتنامه های مبادله شده و تخصیص های مربوطه از دفاتر حوزه ستادی و واحدهای وابسته جهت بررسی ،تلفیق و تهیه گزارشهای تحلیلی لازم .
 • پیگیری دریافت تخصیص از معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری وتوزیع اعتبار ابلاغی بین طرح ها وپروژه های حوزه ستادی و واحدهای وابسته وتهیه وتنظیم گزارشهای مدیریتی لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.
 • اخذ اعتبارات ردیف های بودجه از معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری و ارسال به واحدهای ذیربط .
 • دریافت پیشنهادهای اصلاحیه موافقت نامه ها و متمم بودجه( در صورت لزوم) ازدفاتر حوزه ستادی و واحدهای استانی و وابسته و بررسی ، تلفیق و نهایی نمودن پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه تا حصول نتیجه .
 • نظارت بر تهیه و تنظیم موافقت نامه های ردیف های بودجه حوزه ستادی و واحدهای وابسته وپیگیری آنهابا همكاری واحدهای ذیربط جهت مبادله.
 • نظارت بر تهیه وتنظیم وتكمیل اطلاعات طرح ها وپروژه های عمرانی نظارتی وارسال آن به معاونت ذیربط نهاد ریاست جمهوری جهت ارزیابی وزارت متبوع .
دفتر مشاركتها و جذب سرمایه گذاری راه و شهرسازی
 • برنامه ریزی به منظور جلب مشاركت وتشویق به سرمایه گذاری اشخاص وموسسات داخلی وخارجی در طرحهای راه وترابری ومسكن وشهر سازی.
 • مطالعه و تعیین اولویت های سرمایه گذاری در امور حمل و نقل ومسكن و شهرسازی.
 • شناسایی منابع مالی داخلی و خارجی مورد نیاز و ایجاد زمینه جذب آنها و تهیه بانكهای اطلاعاتی مرتبط
 • برقراری ارتباط مستمر با بانكها و موسسات مالی و اعتباری به منظور تجهیز و تامین منابع مالی مورد نیاز .
 • انجام مذاكره ونظارت عالیه برانعقاد تفاهم نامه ها وقراردادهای داخلی و بین المللی با تامین كنندگان منابع مالی پروژه وپیگیری اجرای آنها.
 • تهیه پیش نویس تصویب نامه های سرمایه گذاری و پیگیری تا اخذ مصوبه هیات محترم دولت .
 • انجام مذاكرات وتفاهمات با موسسات مالی بین المللی وبانكهای خارجی نظیر بانك توسعه اسلامی،بانك جهانی و.... جهت تامین منابع مالی پروژه های مورد نیاز.
 • بازنگری قوانین موجود در حوزه سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذیربط.
 • پیشنهاد برگزاری همایش ها ، سمینارها ونشستهای تخصصی داخلی وبین المللی به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری وزارت متبوع ونیز تلاش جهت كسب تسهیلات و تامین منابع مالی پروژه ها.
دفتر آمار و برنامه ريزی
 • شناسایی نیازهای آماری وزارتخانه و واحدهای استانی و وابسته از طریق استقرار نظام آمارهای ثبتی به منظور احصاء نیازهای آماری كشور با همكاری و هماهنگی مركز آمار ایران .
 • تهیه و اجرای طرحهای آمارگیری در قالب برنامه مصوب شورایعالی آمارواستخراج نتایج آماری و اطلاع رسانی در این زمینه .
 • جمع آوری داده ها ، آمارها و اطلاعات مورد نیاز حسابهای ملی بخش ذیربط در سطح ملی و منطقه ای .
 • ایجاد و به روز آوری پایگاه اطلاعات آماری وزارتخانه و فراهم نمودن زمینه اتصال آن به پایگاه اطلاعات آماری بخشی و شبكه اطلاع رسانی كشور با هماهنگی مركزآمارایران .
 • تهیه سالنامه ، فصلنامه ، ماهنامه و گزارش های آماری تخصصی برحسب نیاز .
 • نگهداری بانك های اطلاعاتی بخش راه و شهرسازی و انجام اقدامات لازم برای تامین امنیت اطلاعات .
 • بررسی و پیشنهاد راهكارهای مناسب برای هماهنگی طرحها و برنامه های جاری در وزارت راه و شهرسازی.
 • بررسی برنامه ها و طرحهای زیر بخش ها و تلفیق آنها در چارچوب برنامه های راهبردی و كلان بخش حمل ونقل، مسكن و شهرسازی.
 • تلفیق برنامه های راه و شهرسازی به منظور هماهنگی در بودجه واجرای برنامه های توسعه كشور .
 • تلفیق برنامه های آتی بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت و ارائه آن به معاونت تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس .
 • تلفیق برنامه ها و فعالیت های جاری واحدهای وابسته با فعالیت های جاری واحدهای حوزه ستادی و استانی با هدف انسجام و یكپارچگی .
 • برنامه ریزی توسعه متوازن بخشهای مختلف حمل ونقل و برقراری ارتباط مناسب میان بخشها.
 • بررسی راهكارهای دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل ونقل منطقه ای و بین المللی.
 • برنامه ریزی وارائه راهكار برای توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل .
 • برنامه ریزی وارائه راهكاربرای افزایش بهره وری ، ایمنی در ناوگان حمل ونقل ( به ویژه حمل ونقل جاده ای) وكاهش هزینه های نگهداری.
 • شناسایی واستفاده بهینه از شیوه های ترابری وهماهنگی میان آنها واستفاده از حمل ونقل تركیبی وترانزیت.
 • انجام مطالعات امكان سنجی وفاز صفر برای پروژه های اولویت بندی شده وارزیابی اقتصادی آنها و اولویت بندی مجدد بر اساس مطالعات.
 • اولویت بندی ومعرفی طرحهای دارای توجیه فنی واقتصادی برای سرمایه گذاری به روش فاینانس وBOT.
 • بررسی برنامه ها وطرحهای زیر بخش ها وتلفیق آنها در چار چوب برنامه های راهبردی وكلان بخش.
 • پیگیری وتدقیق طرح جامع حمل ونقل كشور.
 • بررسی شاخص های حمل ونقل ومحاسبه ارزش افزوده بخش حمل ونقل درتولید ناخالص ملی .
دفتر نظارت و ارزیابی نظامهای حمل و نقل و تشكلهای حرفه ای
 • بررسی و پیشنهاد سیاستهای اجرایی در امور فنی و مهندسی مربوط به راه و شهرسازی از جمله تهیه و تنظیم ضوابط و معیارهای فنی و مهندسی برای احداث ، توسعه ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و سیستم های حمل و نقل .
 • یبررسی و ارزیابی عملكرد جاری و برنامه های عملیاتی بخش حمل و نقل .یی
 • مطالعه ، بررسی و شناسایی مشكلات و موانع موجود و تبیین راه كارهای حل مسائل .
 • شناسایی و استفاده بهینه از سیستمیهای ترابری و هماهنگی و ارائه پیشنهادات لازم در جهت توسعه حمل و نقل تركیبی و جلوگیری از عملیات موازی ، ناهماهنگی ها در بخش .
 • تدوین و تنظیم ضوابط و معیارها و برنامه های تشكیل و توسعه و تقویت انجمن ها و تشكل های صنفی و تخصصی .
 • نظارت عالیه براجرای قوانین ، مقررات ،دستورالعملها و آئین نامه های مربوط به بخش حمل و نقل.
 • مطالعه و بررسی در خصوص حرفهیای كردن نظام اشتغال در بخش راه و شهرسازی.
 • نظارت بر روند اجرایی شدن مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور .
 • ارزیابی عملكرد حوزه های مرتبط با زیر بخش های حمل و نقل و مسكن و شهرسازی از طریق راه اندازی سیستم كنترل پروژه .
 • راهبری امر ارزیابی نحوه هزینه كرد اعتبارات طرح های عمرانی در اجرای پروژهای حمل و نقل، مسكن و شهرسازی .
 • نظارت برنامه ای بر فعالیتهای عمرانی زیربخشهاو تهیه گزارشهای ادواری .
 • نظارت عالیه براجرای برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت سیاستهای كلی نظام واسنادیبالادستی در بخش حمل ونقل، مسكن وشهرسازی و تهیه گزارشهای ادواری .
دفتر ایمنی حمل و نقل و دبیرخانه شوراهای عالی هماهنگی ترابری ، فنی و زیر بنایی و كمیسیون ایمنی راههای كشور
 • بررسی و ارزیابی خط مشی ها و برنامه های اجرایی در زمینه ایمنی حمل و نقل وارزیابی اقدامات و نتایج حاصله و تعیین بازخوردهای لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط
 • بررسی ، پیشنهاد و بازنگری ضوابط و آئین نامه های مرتبط با ایمنی حمل و نقل و استانداردها با همكاری واحدهای وابسته وسایر نهادهای ذیربط در زیر بخش های حمل و نقل ونظارت عالیه بر اجرای ضوابط واستانداردها
 • بررسی ، مطالعه و ارائه راهبردها و شاخصهای مناسب جهت پیشگیری و كاهش اثرات بلایای طبیعی در ارتباط با بخش راه و ترابری و ارزیابی اقدامات انجام شده و تعیین بازخوردهای لازم جهت ارائه به مراجع ذیربط.
 • مطالعه و بررسی وضعیت ایمنی شبكه راههای كشور و نقاط حادثه خیز و ارائه طرحهای مناسب به منظور بهبود و ارتقاء ایمنی
 • شركت در كلیه مجامع مرتبط با ایمنی جاده ها و ارائه نقطه نظرات ، راه حلها و پیشنهادات برای ایمن سازی جاده ها
 • انجام امور دبیرخانه شوراهای ‌عالی‌هماهنگی‌ترابری‌كشورو فنی وكمیسیون ایمنی راه‌ها اعم از مطالعه و بررسی برنامه‌های مصوب ، تنظیم جلسات شوراهای عالی مذكوروتنظیم صورتجلسات و ابلاغ وپیگیری اجرای مصوبات
 • جمع آوری ،ارزیابی ، انتخاب ، تجزیه و تحلیل و طبقه بندی، ذخیره و ترویج اطلاعات ایمنی حمل ونقل
 • بررسی و تدوین برنامه های اجرایی دستگاههای عضودر چارچوب راهبردها و طرح های مصوب مرتبط با ایمنی راهها
 • هماهنگی‌های لازم درخصوص فعالیتهای دبیرخانه كمیسیون ایمنی راههای كشور ، دبیرخانه شورایعالی فنی امور زیر بنایی حمل ونقل و دبیرخانه شورایعالی هماهنگی ترابری كشور و نظارت بر حسن اجرای مصوبات وابلاغیه های شوراها و ارائه گزارش به مراجع ذیربط.
 • تجزیه و تحلیل و ارائه گزارشهای آماری در زمینه ایمنی حمل‌ونقل با همكاری سازمانهای مربوطه به مبادی ذیربط
 • همكاری و هماهنگی و تبادل اطلاعات با دبیرخانه های تخصصی متناظر در مجامع بین المللی و انجمن‌های تخصصی حمل ونقل
 • مدیریت تهیه و انتشار مجلات و گزارشهای تخصصی حمل ونقل